Thai Velli

15.1.10 – Thai Velli – Special Abhishekam to Matha Bhuvaneswari at 10 am. Special alankaram – Velli Kavacham at 5. 30 PM, Navavarna Puja at 6 PM to Sri Chakra Purna Maha Meru.

22.1.10 – Thai Velli – Special Abhishekam to Matha Bhuvaneswari at 10 am. Special alankaram – Sarkarai Kappu at 5. 30 PM, Navavarna Puja at 6 PM to Sri Chakra Purna Maha Meru.

29.1.10 – Thai Velli – Special Abhishekam to Matha Bhuvaneswari at 10 am. Special alankaram – Sakambari at 5. 30 PM, Navavarna Puja at 6 PM to Sri Chakra Purna Maha Meru.

5.2.10 – Thai Velli – Special Abhishekam to Matha Bhuvaneswari at 10 am. Special alankaram – Sandana kappu at 5. 30 PM, Navavarna Puja at 6 PM to Sri Chakra Purna Maha Meru.

12.2.10 – Thai Velli – Special Abhishekam to Matha Bhuvaneswari at 10 am. Special alankaram – Unjalat 5. 30 PM, Navavarna Puja at 6 PM to Sri Chakra Purna Maha Meru.

Advertisements

Thai Amavasya

14.1.10 – Thai Amavasya – on account of New Moon – Special abhishekam to Goddess Prathiyakara Devi and Lord Pancha Mukha Anjaneyar at 10 am followed by special alankaram and deeparadanai.

Vishakam Nakshatram

10.1.10 – On account of Vishakam Nakshatram, the birth star of Sathguru Shrimath Santhananda Swamigal there will be a special abhishekam and alankaram to Sathguru Shrimath Santhananda Swamigal at 10.30 am followed by deeparadanai.

Swathi Nakshatram

9.1.10 – Swathi Nakshatram – Special abhishekam and alankaram to Lord Lakshmi Narasimhar at 10.30 am followed by deeparadanai.

Chitirai Nakshatram

8.1.10 – Chitirai Nakshatram – Special abhishekam and alankaram to Lord Mahasudarshana murthy at 10.30 am followed by deeparadanai.

Krishna Paksha Astami

7.1.10 – Krishna Paksha Astami – Special abhishekam to Goddess Asta Dasa Bhuja Durga Parameswari at 10. 30 am followed by special alankaram and deeparadanai. Navavarna puja to Sri Chakra Poorna Maha Meru at 6 PM.

Uthiram Nakshatram

6.1.10 – On account of Uthiram Nakshatram there will be a special abhishekam to Lord Ayyapan at 10.30 am followed by special alankaram and deeparadanai.