Varahi Moola Manthram

Sri Varahi Navarathri at the Chennai Om Sri Skandasramam – Sri Varahi Moola Manthram
varahi mantram

Sri Varahi Navarathri – 23.6.09 – 2.7.09

Sri Varahi
varahi

Aim glaum aim namo bhagavati vartali vartali varahi varahi varahamukhi varahamukhi andhe andhini nama rundhe rundhini namah jambhe jambhini namah mohe mohini nama stambhe stambhini namah sarvadushta pradadushtanam earvesham sarvabak chitta chakshurmukhagatijihvastambham kuru kuru shighram rashyam kuru kuru aim glaum thah thah thah thah hum phat svaha.

The First Year Sri Varahi Navarathri will be performed grandly from 23.6.09 till 2.7.09 with a Sri Varahi Moola manthra Mangala Chandi Maha Yagnam.

Date – Moola manthram

23.6.09 – Sri Bagalamukhi

24.6.09 – Sri Dakshina Kali

25.6.09- Sri Mukambikai

26.6.09- Sri Raja Mathangi

27.6.09- Sri Syamvara Parvathi

28.6.09- Sri Maha Varahi

29.6.09- Sri Vana Durga

30.6.09- Sri Swapna Varahai

1.7.09- Sri Vasudhara Lakshmi

2.7.09- Sri Drishti Durga

The day starts with

7.15 am – Go puja, Guru Vandanam

9.00 am – Homa Sankalpam, Sri Ganapathi Homam, Sri Navagraha Homam, Sri Varahi Moola Manthra Homam

10.00 am – Special Abhisheka Sankalpam to Goddess Durga

10.30 am – Special Abhishekam and Alankaram

12.00 noon – Deeparadanai

12.30 PM – Annadanam

4.00 PM – Sri Varahi Mula Manthra Homam continues

7.30 PM – Maha Purnahudhi

8.00 PM – Kalasabishekam to Sri Maha Meru and Prasad distribution